Współpraca z rodzicami

Ważną rolę w naszej placówce odgrywa budowa relacji między rodzicami a wychowawcami opartej na wzajemnym zaufaniu. Rodzice są dla nas równoprawnymi partnerami.

Przed przyjęciem dziecka do przedszkola ma miejsce indywidualna rozmowa informacyjna z rodzicami. W fazie adaptacyjnej dziecka prowadzimy regularne rozmowy z nowymi rodzicami, aby wzajemnie wymieniać się informacjami na temat sytuacji dziecka.

Rodzice informowani są na odbywających się regularnie zebraniach na temat pracy z ich dziećmi w placówce, mają też możliwość przekazania i omówienia swoich życzeń, sugestii, pomysłów lub wyrażenia krytyki. Decyzje podejmowane są w ramach głosowania większością głosów, zawsze próbujemy jednak wychodzić także naprzeciw prośbom i życzeniom pojedynczych rodziców. W przypadku ważnych wiadomości pojawiających się między zebraniamy przekazujemy rodzicom informacje na piśmie.

Wszystkim rodzicom proponujemy indywidualne spotkania w celu omówienia stanu rozwoju ich dziecka. W niektórych przypadkach wychowawca wychodzi z inicjatywą przeprowadzenia takiej rozmowy, aby wspólnie omówić pojawiające się problemy i znaleźć sposób ich rozwiązania.

Aby zobaczyć dokładniej, jak wygląda nasza praca z dziećmi, mogą Państwo spędzić jeden dzień w przedszkolu lub wziąć udział z nami w zajęciach poza przedszkolem.