Cele pracy pedagogicznej – placówka dwujęzyczna

Podstawowym celem naszej pracy pedagogicznej jest stworzenie takiej atmosfery, która zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pewności, ciągłości i wiarygodności, co stworzy fundament, na którym będą realizowane cele Berlińskiego Programu Kształcenia (Berliner Bildungsprogramm).

W przedszkolu Gulliver wyznaczyliśmy sobie następujące priorytety:

Wychowywanie w dwóch językach – metoda immersji językowej

Immersja językowa, (z łaciny „immersio” z angielskiego „immerse“) = „zanurzać się“ oznacza „kąpiel w języku” lub „zanurzenie w języku”. Polega ona na wprowadzeniu dziecka w sposób naturalny w świat języka obcego. Dzieci spędzając swój czas w przedszkolu mają przez cały dzień kontakt z językiem obcym i uczą się go w sposób naturalny. Język obcy używany jest w praktycznych, codziennych sytuacjach. Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego. Dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe, zaczyna samodzielnie go używać. Nauka języka odbywa się poprzez zabawę, mimochodem bez nacisku. Mowa wspierana jest gestami i obrazkami. Znaczenie poszczególnych wyrazów i zwrotów dotyczy wykonywanych czynności lub wynika z kontekstu. W ten sposób dzieci same domyślają się znaczenia wypowiedzianych słów. Jest to nauczanie polisensoryczne.
Zasada immersji językowej nie zakłóca przebiegu dnia codziennego. Przyswajanie języka przez dzieci odbywa się w ich naturalnym i odpowiednim dla nich otoczeniu. Wczesny kontakt z innym systemem językowym jest dobrym fundamentem do nauki dodatkowych języków lub ewentualnie do pogłębienia danego języka w późniejszym okresie np. w szkole.
Obowiązującą zasadą jest: „jedna osoba – jeden język”. Wychowawcy porozumiewają się z dziećmi tylko i wyłącznie w jednym języku. Każdy wychowawca powinien też znać język partnerski w stopniu podstawowym, ażeby móc porozumieć się z dziećmi, rodzicami i współpracownikami.

Berliński Program Kształcenia (Berliner Bildungsprogramm) jest podstawą pracy pedagogicznej dla obu języków, zarówno niemieckiego, jak i polskiego. Wczesna nauka języka partnerskiego, wypowiedzi językowe, tematy i treści dostosowane są do wieku, potrzeb i możliwości poznawczych dziecka. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w języku polskim i niemieckim, jak i podczas codziennej aktywności dziecka. Organizowane są też zabawy stymulujące wypowiedzi dzieci, propozycje i różnorodne projekty placówki.
Ważna przy tym jest fachowa ocena sytuacji wyjściowej dziecka odnosząca się do znajomości języków. Rozwój bardziej rozwiniętego języka nie może być zakłócany.
Dziennik Nauki Języka („Sprachlerntagebuch”) służy nam do obserwacji, dokumentacji i wspierania rozwoju każdego dziecka przy jednoczesnym uwzględnieniu dwujęzyczności. Pozostałe materiały mogą być w drugim języku.

Oprócz dwujęzycznego kształcenia i wychowywania zapoznajemy także dzieci zobyczajami, tradycjami i wartościami kulturowymi danych krajów, o ile są one zgodne z naszymi podstawowymi wartościami.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci dwujęzyczne niemiecko-polskie, a także dzieci porozumiewające się w jednym języku – niemieckim lub polskim, tak by dochodziło do intensywnej i autentycznej styczności z obydwoma językami. Również kompetencje rodziców są uwzględniane w codziennej pracy przedszkola.

Nauka i poszerzanie wiedzy, wspomaganie kreatywności

Łączenie ze sobą dzieci z różnych grup wiekowych sprzyja wzajemnemu uczeniu się. Starsze dzieci uczą się odpowiedniego zachowania wobec młodszych, brania odpowiedzialności, oferowania im swojej pomocy i służenia za dobry przykład. Młodsze uczą się prosić o pomoc starszych, uczą się od nich też poprzez naśladowanie. Wychowawcy służą zawsze pomocą i pomysłami, przekazują dzieciom nową wiedzę.

Wychowywanie kreatywne odnosi się nie tylko do rysowania czy malowania, lecz zachęca dzieci do bycia twórczym w każdej sferze życia – wymyślania i tworzenia nowych rzeczy. Pozytywnie wpływa na rozwój osobowości i indywidualnych cech dziecka. Aby wspierać kreatywność dzieci, udostępniamy im nasze pomieszczenia, czas i różnorodne materiały do rozwoju percepcyjnego oraz do eksperymentowania. Tworzymy atmosferę, w której dzieci mają pewność, że ich działania traktowane są poważnie, a wyniki są doceniane. Zapoznajemy dzieci z różnorodnymi materiałami i zachęcamy je do eksperymentowania. Inspirujemy dzieci w małych grupach do tworzenia dowolnych, twórczych prac – we własnym zakresie oraz z pomocą wychowawców.

Wzajemny szacunek między chłopcami a dziewczynkami

Dzieci powinny uczyć się szanowania płci odmiennej i nie przypisywać sobie w związku z tym z góry określonych ról. Wychowawcy wspierają ten proces poprzez wspomaganie kontaktu w zabawie między chłopcami i dziewczynkami.

Nauka strategii rozwiązywania konfliktów

Konflikty są częścią życia, odgrywają one między innymi ważną rolę w rozwoju kompetencji społecznych, przyczyniają się do rozwijania procesów poznawczych oraz pogłębienia rozwoju moralnego.

Dzieci przygotowywane są, aby powstałe konflikty czy problemy rozwiązywać poprzez rozmowę, w sposób zadowalający dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki pomocy wychowawców dzieci nabywają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z różnymi trudnościami w przyszłości.

Wychowywanie w zgodzie z naturą

Celem naszym jest przekazanie dzieciom szacunku do natury i otaczającego nas środowiska.

Przykładamy wagę do tego, aby dzieci szanowały i respektowały żywe organizmy wokół siebie, zarówno zwierzęta jak i otaczające nas rośliny. W czasie wycieczek na świeżym powietrzu zwracamy im uwagę na to, aby obchodziły się z nimi ostrożnie, nie niszczyły roślin, nie zakłócały spokoju zwierzętom i nie pozostawiały po sobie śmieci. Uczymy je także w jaki sposób należ segregować odpady.

Na tarasie należącym do naszej placówki dzieci mają możliwość brać, pod naszym nadzorem, czynny udział w sianiu, sadzeniu i pielęgnacji roślin.